Search form

Luka 11:36

36Ota tama aiso niso dapikarago zasimai gege mume agewara tepo wamunoya, awa lam me meni zasipitinoise nakai poti damu nitinowia ago ine wamunoya.” Ago senua awa.