Search form

Luka 11:37

Tani waya lo ge gipai emare Farisayore meni inoisowa awa kereninua.

37Yesu ge awa senu tepo wenu amire Farisayo ema zo meni nu nena numore dai naise zawa senua awa. Senu giro nu Farisayo nana sora baro tebolra arumunua awa.