Search form

Luka 11:4

4Pasina ema eni meni namorekare inowera awa

dotinonakare, da ago ine ni pasina nasokare doyo.

Ni nakare etete naira oko potase. Isa ago ine sewo.” Ago senua awa.