Search form

Luka 11:5

5Ago sero numorekare ego senua awa, “Na ego gosinona. Nisokare nana zo meni pi soe sieniro baro otao nuso awa-uzero ego samunoya awa, ‘O otao, ni nena itai giro namore potiyo.