Search form

Luka 11:53

53Yesu so doro damu kei awero noinu lo ge gipai emare Farisayore nukare zewai-zawai wero nu ge tebe-tabe saise atata dainiro wewa.