Search form

Luka 11:54

54Ago inoise nu uma inoise dana zaawero ge zo sai gara waya wai giro numa gera potamu sero wewa awa.