Search form

Luka 11:6

6Otao naso zo nu ebete aita inomite muro naso nana kei awetia. Ago weti na nena nai tepo.’