Search form

Luka 11:7

7Ago sai sora mama meni ina ego samunoya awa, ‘Ni namore bua oko potase. So be na gazai awa. Ota mai awiso naso namore dai sawe awinora awa. Are na eriro nena nimore potai ine tepo.’”