Search form

Luka 11:8

8Yesu meni ago sero susumuro ego senua awa, “Na nimorekare sana niniu. Sora mama meni ema amire, ‘nu otao naso,’ asero oko eriro nena potamunoya. Tepo awa. Ata saineba, nu so be borere-barere doinoi giro nu eriro nena kau inoya awa te numore potamunoya awa.