Search form

Luka 12:11

11Ota nunekare nikare puro bamu Anutura ibura niro dia ema ata ema zazore amira nana benaura puro bayara nikare azu wero, ‘Nakai ina nogo numorekare samunonikai? Nakai ge ne samunonikai?’ ago oko kotumawe.