Search form

Luka 12:13

Wau ema dau wai amira ge bezai.

13Ema bama dubu bamu amira nana zo meni Yesure ego senua awa, “Gipai ema, ni sasa nami naso meni mama nasotora nena awa bona wero na agewa potaise tona.”