Search form

Luka 12:14

14Ago senu Yesu meni numore ego senua awa, “Awa nogo ni? Agai meni na zas nisokare wero noise nena nisokare bona wanise senu? Tepo awa.”