Search form

Luka 12:16

16Ago sero numorekare ge bezai zo ego senua awa, “Ema waure amira nai bua zamunua awa.