Search form

Luka 12:17

17Ago wenu wau ema nu ego kotumunua awa, ‘Na nogo wamunoni? Na nena naso witai awa potai amira so tepo.’