Search form

Luka 12:22

Kotumu-katumu oko wanekai.

22Yesu meni bua mai nusore ego senua awa, “Are na nimorekare sana niniu. Nikare nuai nisokare emo kotumu-katumu inoise ego oko sawe, ‘Nena nai nana tamamunonikai?’ Noko nikare tama aiso nisokare emo kotumu-katumu inoise ego oko sawe, ‘Tama woi nana tamamunonikai?’ Ago oko sawe.