Search form

Luka 12:26

26Are nikare bua pei-kaka ago ine wai ine tepo giro nogoro nena bamubamu ami emo kotumu-katumu inowewi?