Search form

Luka 12:27

27Nikare ni uzi ditinowia amira susu awa kotumuro giu. Nukare asina araira bua oko inowera. Noko nukare mo gayaira bua oko inowera. Ata na nimorekare tona ewa. Gita ema tua Solomon meni tama nuso simena-gaena wero baititinoisonua, ata simena-gaena wai nuso meni ni uzira simai awa oko daininua.