Search form

Luka 12:3

3Are nikare ge pire bezero towewa awa ama ema bama meni waikore ninamunora awa. Are nikare so duru ena ge gugumara diwinowewa awa ama ema bama meni kakame dopero zawa sero ge samunora awa.