Search form

Luka 12:31

31Ewanana nikare Anutura nuai seka tamamu kotumawa nu amira tame nena enire dai nimorekare potamunoya awa.