Search form

Luka 12:33

33Nikare nena nisokare dapikarago zumara potiro moni pumuro moni awa ema bogamasa soremuro numorekare potiu. Nikare moni sisai ine tepo awa tamamu wewo. Ago inoise nuawa Anutu meni utura ena nena ewa-gaewa sisai ine tepo awa nikare emo dubu damunoya. Bewana ema utura zorage mai ine tepo awa. Ota ana nena diko kaka damu inowia.