Search form

Luka 12:37

37Ota ema tua meni muro soumai nuso kaka gitawa wamu seka zisero itara gamunoya, awa nukare yawa sara wamunora awa. Na me memeka nimorekare sane. Ema tua nu nutope soumaira mo nena sawaira awa wosuniro nukare tebolra arumarise samunoya awa. Ago wara nu nutope muro nena nai numorekare potamunoya awa.