Search form

Luka 12:4

Nakai ema daimata gege awa azu wanekai.

4Otao mamai naso, na nimorekare sane. Tama aiso nisokare gege dara betamunowa, ata amira tame nena zo wamu sero putou kau wamunora, nukare awa azu oko wawe.