Search form

Luka 12:41

Soumai wayare kokore amira ge bezai.

41Petoro meni Yesure ego senua awa, “Tua, ge bezai namorekare dabata ema bama dapikarago amire tosi?”