Search form

Luka 12:47

47Soumai nu ema tua nusora bua ge gosinowia, ata nu nena kaka sia wamu, o ema tua nusora bua ge awa kaka dimamu wamunoya, awa ema tua meni nu waya me waya damunoya.