Search form

Luka 12:51

51Nikare nane muro zebura dumu-zuzuna ge dana betaise kotupitinowewi, tanita. Ata awa tepo awa. Na nimorekare sane. Na muna, awa ema bama zazaumamu muna awa.