Search form

Luka 12:56

56Nikare opi ema me sao inowewa! Nikare ema zebure poragara owere giro baitai awa. Ata nikare nogoro be zeme emira susu kaka giro baitamu inowi?