Search form

Luka 12:58

58Otao niso zo meni ni gera potiro kotora bayasise samunoya, awa ni bere-bere numore dai kaunsol nana baro ge awa sero kora wewoto tepo wae. Ago kaka wamu wamunosa, awa nu ni puro zas emara nana bayai zas ema meni ni poti polis nana nai nukare ni poti benai sora namunora.