Search form

Luka 12:59

59Na nimore sane. Ni benai so tepo oko duamunosa. Ni gita otao nisora dinau dapikarago potiro tepo wero amire kei damu namunosa awa.” Yesu meni nakai ge nuso bere-bere ninanisekai ago senua awa.