Search form

Luka 12:6

6Nikare giwo. Ema nukare maket inoise ni suriri wana da awa toea eto meni zuma gainowera awa. Ata Anutu nu ni mai pei-kaka zo kaka nuwenamu awa.