Search form

Luka 12:8

Yesura mai wero nowenakai, awa kerenaita begi wai ni?

8Are na nimorekare sane. Zo nu emara nana benaura ena, ‘Na Yesura mai wero nowena,’ ago samunoya, awa na Emara Mai meni da ago Anutura angelo dubura nana benaura ena, ‘Nu awa mai naso,’ ago samunona.