Search form

Luka 12:9

9Ota zo nu emara nana benaura ena na begi wamunoya, awa na Anutura angelo dubura nana benaura ena ina nu begi wamunona.