Search form

Luka 13

Ema duba kaka kapetenamu inowera nukare ami sisamunora.

1Be amire ema eni meni Yesu nana kei awero ego sewa awa, “Galilaya ema eni meni wo dero azero puro Anuture zame potamu sero inora amire Pilato meni ge sesi goroba ema eni baro Galilaya ema awa detera betetera orara nusokare zamera tame zozisia awa.” 2Ago sewa Yesu meni ina ego senua awa, “Nikare numorekare ego towi, tanita, ‘Pasina nusokare meni ema enira pasina dainiro itia, are ago ine betisera awa.’ 3Ata tepo me tepo awa. Nikare duba kaka kapetenamu wamunowa, awa nikare dai sisamunowa awa. 4Ata ema 18 gita Siloam so ike wai ami gowero du tame niro denu bebeteniwa, awa pasina nusokare meni ema eni Yerusalem itisowa amira pasina nusokare daininua amira betewa awa, ago towewi, tanita. 5Ata tepo me tepo awa. Ata nikare duba kaka kapetenamu wamunowa, awa nikare dai sisamunowa.” Ago senua awa.

Ni fik zo meni me kaka ziamu amira ge bezai.

6Yesu meni ge bezai zo ego senua awa, “Ema zo gita ni fik awa notu nusora ena urenu itisonua. Iteye donu nu me eni tamamu munua, ata tepo awa. 7Ago giro giro bua mai nusore ego senua awa, ‘Sana giyo. Na muro ni fik me pamu kau inoise noe dotena zepa etorobara tepo wataya. Are zese tepo wae. Nera kota, ni ami zebura gawi puro tepo inowia.’ 8Ago senu bua mai meni ge ina numore ego senua awa, ‘Ema tua, ni doyo itai zepa emira mokara ena na zebu ni susura dero baro ga puro muro potiro awana wai gane. 9Zepa ama omire me ziamunoya, awa ewanana awa. Ata me kaka ziamu wamunoya, awa sasa zesamunona.’” Yesu meni ago senua awa.

Sabat pura zore Yesu meni bama zo kora wero susu ego gipenua awa: Erama soremai ami Sabat purara lo ge dainitinoya.

10Sabat pura zore Yesu meni ema bama yere ibura ena ge tugata inoinua. 11Ata bama zo itinua, awa bi zo meni nuso nana mokara itise yaya numore potinu waya wero iteye donu zepa 18 tepo wenua. Are bama awa tipa sosai, are nu kaka dopero baitamu noisonua. 12Are Yesu meni bama awa giro zawa senu munu ego senua awa, “Bama, yaya niso tepo wetia.” 13Ago sero wana poti bamera nana tamara ninu tipa nuso eya sonenua. Ago wenu bama ami Anutura zazo de ike ninua awa. 14Ata yere ibura giti kopi ema nu tini kapai Yesure pumunua. Nera kota, nu Sabat pura amire bama awa kora wenua. Are giti kopi ema meni ema bamere ego senua awa, “Bua waira be 6 itia. Are nikare be amire muwo korawae. Ota nikare pura bere ena ago oko wero awawe.” 15Ago senu Yesu meni ge ina ego senua awa, “Nikare opi ema me sao inowewa! Nikare dapikarago Sabat pura amire bulimakaota donki nisokare sora benawewa itewera awa besero puro bayawewa ou ninowera, atonua! 16Ata bama ei awa nu Abrahamra sibuna zo, awa Satan meni emoko beninu zepa 18 ago tepo wenua. Are na nu pura be emire besesena awa nogoro gewa waya inoi?” Ago senua awa. 17Ago senu iwo ema nuso awa meniwa awa. Ago wewa ema bama meni nena dapikarago ewanana wenua amira yawa sara wewa.

Ni mastetra me amira ge bezai.

18Yesu meni ge zo susumuro ego senua awa, “Anutu imata Tua wero nuamunoya amira susu awa nena ne ine ni? Na nera potiro samunoni? Nu awa ni zo mastet asinowenakai amira me ine awa. 19Ema nukare mastet me kiaka mai zo puro baro bua nusokarera urinowera. Awa ama baziro bamubake wero ni zo ine inowia. Ago wawi ni mamai muro ni amira bonara zau potitinowera.” Ago senua awa. 20Ago sero noko ego senua awa, “Anutu imata Tua wero nuamunoya amira susu awa na nena nera potiro samunoni? 21Awa yis ine. Bama zo meni tewa bamu zora plaware yisre potiro dawenu yis sisiniro plawa pumunu dobu wenua.” Ago senua awa.

So be pei-kaka amira ge.

22Yesu meni Yerusalem bayamu sero susawise nata babezinomata pei-mamai ni amira te noise utura ge tugata-magata inoise bamunua awa. 23Ago wero susaunu ema zo meni numore ego senua awa, “O Tua, Anutu meni mai etokaka gege soero pumamunoita?” Ago senu Yesu meni numorekare ina ego senua awa, 24“Nikare utura so be pei-kaka amira toyamu sero di tata wero wetu wana ziwo zewai wai kosobuniro toyawe. Na nimorekare me tona. Ema dainiro meni ago toyamu wamunora, ata te oko wamunoya. 25Ama so amira Mama nu eriro so be awa gazai amire nikare muro damu dopero so be dero zawa sero ego samunowa awa, ‘Tua, ni so be namorekare pie.’ Ago sawa nu ge ina ego samunoya awa, ‘Nikare na-ami ni? Na kaka gamu inona.’ 26Ago sai nikare ego samunowa awa, ‘Nakare gita nimore dai nenare oure tewa dara ninoisonakai awa. Ata gita ni nata nasokarera dopero nakare gipinoisosa.’ 27Ago sawa nu nimorekare ego samunoya awa, ‘Nikare na-ami ni? Na kaka gamu. Nikare awa pasina ema. Na doro bamuu!’ Ago samunoya awa. 28Nikare giu. Abrahamra Isakara Yakobora ata porofete dapikarago Anutu nana mokara itara gamunowa, ata nikare esenara nikare damu itise di zawa gatero zarinoise itamunowa. 29Ema bama agewa waiko witairata waiko osaira, ota iketa bage amira ana muro Anutura nate toiro arurumuro nena namunora. 30Ota ema gita inora amira nana eni meni ama wamunora. Ata ama inora amira nana eni meni gita wamunora.” Ago senua awa.

Yesu meni Yerusalem ema bama emo di senua.

31Yesu meni ago toinu be da amire Farisayo eni meni kei awero numore ego sewa awa, “Herode meni ni damu toya, are ni nata ewa doro agewa zora bayase.” 32Ago sewa Yesu meni numorekare ego senua awa, “Nikare baro abu suna waya amire ego sawe: Zeme ata auma awa na bi esenamunona. Ago wero na yaya ema kora wamunona. Ago wero auma itimakai waiko zo omire na bua naso pesunamunona. 33Zeme ata auma ata noko auma amire awa na aita wero Yerusalem bayamunona. Nera kota, nukare porofete Yerusalem nate ena gege dara betai te wamunoya.

34O Yerusalem ema bama, Yerusalem ema bama. Nikare porofete dawewa betinowera. Noko ge ema Anutu meni nisokare nana potawi susawewera nukare awa omata meni dawewa betinowera. Kokara mia meni mai awiso nuso wabu duru potiro sanitinowia, da ago ine nane ema bama nikare poti dara namu wawena nikare azu towewa. 35Anutu meni nata nisokare dotinoya, awa giu. Noko na ge zo sana niniu. Nikare na kaka gamu inoise noma ego toise amire na noko gamunowa, ‘Tuara bera tupia, nu awa bowi wanekai.’” Ago senua awa.