Search form

Luka 13:1

Ema duba kaka kapetenamu inowera nukare ami sisamunora.

1Be amire ema eni meni Yesu nana kei awero ego sewa awa, “Galilaya ema eni meni wo dero azero puro Anuture zame potamu sero inora amire Pilato meni ge sesi goroba ema eni baro Galilaya ema awa detera betetera orara nusokare zamera tame zozisia awa.”