Search form

Luka 13:10

Sabat pura zore Yesu meni bama zo kora wero susu ego gipenua awa: Erama soremai ami Sabat purara lo ge dainitinoya.

10Sabat pura zore Yesu meni ema bama yere ibura ena ge tugata inoinua.