Search form

Luka 13:18

Ni mastetra me amira ge bezai.

18Yesu meni ge zo susumuro ego senua awa, “Anutu imata Tua wero nuamunoya amira susu awa nena ne ine ni? Na nera potiro samunoni? Nu awa ni zo mastet asinowenakai amira me ine awa.