Search form

Luka 13:19

19Ema nukare mastet me kiaka mai zo puro baro bua nusokarera urinowera. Awa ama baziro bamubake wero ni zo ine inowia. Ago wawi ni mamai muro ni amira bonara zau potitinowera.” Ago senua awa.