Search form

Luka 13:20

20Ago sero noko ego senua awa, “Anutu imata Tua wero nuamunoya amira susu awa na nena nera potiro samunoni?