Search form

Luka 13:23

23Ago wero susaunu ema zo meni numore ego senua awa, “O Tua, Anutu meni mai etokaka gege soero pumamunoita?” Ago senu Yesu meni numorekare ina ego senua awa,