Search form

Luka 13:24

24“Nikare utura so be pei-kaka amira toyamu sero di tata wero wetu wana ziwo zewai wai kosobuniro toyawe. Na nimorekare me tona. Ema dainiro meni ago toyamu wamunora, ata te oko wamunoya.