Search form

Luka 13:25

25Ama so amira Mama nu eriro so be awa gazai amire nikare muro damu dopero so be dero zawa sero ego samunowa awa, ‘Tua, ni so be namorekare pie.’ Ago sawa nu ge ina ego samunoya awa, ‘Nikare na-ami ni? Na kaka gamu inona.’