Search form

Luka 13:26

26Ago sai nikare ego samunowa awa, ‘Nakare gita nimore dai nenare oure tewa dara ninoisonakai awa. Ata gita ni nata nasokarera dopero nakare gipinoisosa.’