Search form

Luka 13:28

28Nikare giu. Abrahamra Isakara Yakobora ata porofete dapikarago Anutu nana mokara itara gamunowa, ata nikare esenara nikare damu itise di zawa gatero zarinoise itamunowa.