Search form

Luka 13:30

30Ota ema gita inora amira nana eni meni ama wamunora. Ata ama inora amira nana eni meni gita wamunora.” Ago senua awa.