Search form

Luka 13:32

32Ago sewa Yesu meni numorekare ego senua awa, “Nikare baro abu suna waya amire ego sawe: Zeme ata auma awa na bi esenamunona. Ago wero na yaya ema kora wamunona. Ago wero auma itimakai waiko zo omire na bua naso pesunamunona.