Search form

Luka 13:34

34O Yerusalem ema bama, Yerusalem ema bama. Nikare porofete dawewa betinowera. Noko ge ema Anutu meni nisokare nana potawi susawewera nukare awa omata meni dawewa betinowera. Kokara mia meni mai awiso nuso wabu duru potiro sanitinowia, da ago ine nane ema bama nikare poti dara namu wawena nikare azu towewa.