Search form

Luka 13:4

4Ata ema 18 gita Siloam so ike wai ami gowero du tame niro denu bebeteniwa, awa pasina nusokare meni ema eni Yerusalem itisowa amira pasina nusokare daininua amira betewa awa, ago towewi, tanita.