Search form

Luka 13:7

7Ago giro giro bua mai nusore ego senua awa, ‘Sana giyo. Na muro ni fik me pamu kau inoise noe dotena zepa etorobara tepo wataya. Are zese tepo wae. Nera kota, ni ami zebura gawi puro tepo inowia.’