Search form

Luka 13:8

8Ago senu bua mai meni ge ina numore ego senua awa, ‘Ema tua, ni doyo itai zepa emira mokara ena na zebu ni susura dero baro ga puro muro potiro awana wai gane.