Search form

Luka 14

Yesu meni ema zo tama nukai awa kora wenu ewanana wenua.

1Sabat pura zore Yesu meni baro Farisayora ema giti kopi zora nana sora ena nena naira itinu nu Sabat purara be sisai gamu dia itiwa. 2Ata ema zo tama nukai awa Yesu nana zorage kei awenu ginua awa. 3Giro nu lo ge gipai emare Farisayore ego senua awa, “Nakai ema yayare awa Sabat purare kora waunikaita tepo ni?” 4Ago senu nukare ge agu itiwa awa. Ago wewa giro nu ema awa puro kora wero iyetinu bamunua. 5Ago wero numorekare ego senua awa, “Ota nisokare nana ema zo nu mai nuso zota bulimakao zo Sabat purare ou ura wamai amira dagimai numa awita sero zumanoita?” 6Ago senu nukare ge ina sai ine tepo wewa.

Nakai natopekai puro osanisekai senua.

7Yesu nu ema nena namu muwa awa ginua: nukare nena bamu namu ara tamuwa. Ago wewa nu numorekare ego senua awa, 8“Nima ema zo meni ataira ana-bona wero ni zawa sai baro nena bamu oko puro nase. 9Nena bamu puro namunosa, awa ema zo zazo bamure kei awai amire bonara mama meni nena bamu puro muro ni dainiro ema zazore amire potamunoya. Ago wai ni me bamu nitinoise usero itamunosa. 10Ata ema zo ni nena naira zawa samunoya, awa ni baro nena pei-kaka gege puro niyo. Ago wasa amire bonara mama meni muro nimore nena mema potamunoya. Ago wai amire ema nena ninoise itera ami ni gara ema zazore wamunosa. 11Zo nu nutope tama puro witamunoya, awa Anutu meni nu puro osamunoya. Ata zo nu osero nuamunoya, awa Anutu meni zazo nuso de ike namunoya.” Ago senua awa.

Ema zawa sai muro nena namunora amira ge.

12Yesu meni ema numa muro nena naise zawa senua amire ego senua awa, “Ni nena pei-kakata nena bamu wero ema uzamamu wero giro otao mamaita namisinita didikaita nebu eni waure nukare awa oko zawa sase. Ago wasa nukare ami ama ina zawa sara ni baro so nusokare nana ena nena nasa ina niso tepo wamunoya. 13Tepo awa. Ata ni nena bamu wero giro ema bogamasata ema tama waya waita te dimaita giti guma wai nukare awa zawa seyo. 14Ema ago ine wewenai ami nena niso ina wai ine tepo awa. Are ni yawa sara wamunosa. Ama ema ewanana betaira ena eramunora be amire Anutu meni nena niso ina potamunoya awa.” Ago senua awa.

Ana-bona bamu wenu dowa amira ge bezai.

15Ema Yesure dai nena ninoise itiwa amira nana zo meni ge awa niniro numore ego senua awa, “Zo nu Anutu imata Tua wero nuamunoya amira natara ena nena namunoya ami yawa sara wamunoya.” 16Ago senu Yesu meni uge zo numore ego dinua awa, “Ema zo nu ana-bona bamubake wamu inoise be potiro erama dainiro marise senua awa. 17Are ana-bona waira be munu soumai nuso zo iyetinu ge puro baro ema gita marise ge potinu bamunua amira nana baro numorekare ego senua awa, ‘Nikare muu. Nena dapikarago sia wetenakare tepo wetia.’ 18Ata nukare dapikarago ami eriro esega buara wewa. Ago inoise ema zo numore ego senua awa, ‘Na mamena, ata na zebu seka zo zuma gaetena tepo wetia, are na baro gamunona. Ni baro ema tua nisore sasa gai waya oko wae.’ Ago senu zo da ago senua awa, 19‘Na mamena, ata na bulimakao wana eto bua wamu zuma gaetena, are na baro wo amira bua wero gamunona. Ni baro ema tua nisore sasa gai waya oko wae.’ 20Ago senu zo meni ego senua awa, ‘Na zeme-zemeke bama seka atena, are na mai ine tepo.’ 21Ago sewa bua mai ewesemuro baro ema tua nusore senua. Ago senu sora mama meni awa tini kapenu bua mai nusore ego senua awa, ‘Ni eya nata bamura ebata babezinomare pei-mamaire amira baro ema bogamasata ema tama waya waita ema giti guma waita ema te waya wai nukare awa puro mu so naso emira toyare.’ Ago senu ama bua mai meni ego senua awa, 22‘Tua, na ge niso dimuro pesunena, ata apamo eni tepo dago itera.’ 23Ago senu ema tua meni bua maire ego senua awa, ‘Ni nata bamu amira atune baro ebata pei-mamai nata sero bayai amira ana ema bama uzumuro puro masa toyara so naso be mae. 24Na nimore tona. Ema dapikarago gita zawa sisena ami ana-bona naso amira muka zo oko namunora.’” Yesu meni uge awa diro tepo wenua awa.

Nakai gita kotumuro baitiro amire Yesu ama gananekai.

25Ema bama dubu bamubake nukare Yesure dai aita wero susaumite amire Yesu meni ewesemuro numorekare ego senua awa, 26“Ema zo naso nana muro namore dai nuamu wero giro nu mia mama ata bama mai awisore ata namisini nubabumanare noko nuai nuso dai awa kaka poti atune namu wamunoya, awa nu mai naso wero nuai ine tepo. 27Zo nu duba naire yaya tamaire amira ni pasinai nuso dimuro na kaka ama ganamu wamunoya, awa nu mai naso wai te oko wamunoya. 28Nisokare nana zo meni so bamubake zo wamu wero giro nu gita arumuro zuma sora kotumuro moni nuso giro ego samunoya awa, ‘Moni naso te werota te kaka wamu ni?’ Awa nu gita ago kaka wamu wamunoya, awa ama nu zasiwi potiro so awa wero tepo wai ine tepo ago wai amire 29ema dapikarago ami nu giro sero ziamunora. 30Ago inoise numore ego samunora awa, ‘Ema awa so awa zaawetia ata nu oko wero tepo wamunoya.’ 31Ema tua zo meni ema tua zore bogi wamu wero giro gita arumuro ego kotumamunoya awa, ‘Soldia naso 10,000 ami iwora soldia 20,000 amire dai bogi wara te wamunoita tepo ni?’ 32Ago kotumuro gai te kaka wamu wai giro iwo asike dago itara amire nu bega pumaira ge bua wamu sero mai zo iyetai iwora nana bayamunoya. 33Are nisokare nana zo meni nena nuso poti atune kaka namu wamunoya, awa nu mai naso wai te oko wamunoya.

Ima putou tepo amira ge.

34Ima awa nena ewanana. Ata ima mege tepo wamunoya, awa nakai nogo wanakai amira mege nuso noko kei awamunoi? 35Ima ago ine ami zebu gawi potai ine tepo. Ota noko ima awa zebu gawi potaise nanekai bulimakaora ze amire dai dubu danakai te oko wamunoya. Nakai tepo apitinowenakai awa. Zo nu danare meni ge awa ninaise.” Ago senua awa.