Search form

Luka 14:1

Yesu meni ema zo tama nukai awa kora wenu ewanana wenua.

1Sabat pura zore Yesu meni baro Farisayora ema giti kopi zora nana sora ena nena naira itinu nu Sabat purara be sisai gamu dia itiwa.